Интегрирана Система за управление ИСУ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА   РЪКОВОДСТВОТО НА „ПРЕВЕНТА” ООД

ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

 

            Ръководството на „ПРЕВЕНТА” ООД се ангажира с предлагане и непрекъснато поддържане   качеството на личните предпазни средства и работни облекла при пълно   задоволяване изискванията на клиентите и обществото.   Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.                           

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до качеството, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството   поема ангажименти за изпълнение на :

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ø        осигуряване на съвременни ефективни продукти, адаптирани към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена;

Ø        осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители;

Ø        да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба;

Ø        ефективна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара ;

Ø           контрол и спазване на техническите правила и норми по отношение на качеството, безопасност на производствената площадка и опазване на околната среда;

Ø           точност, отговорност   и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби .

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ø        осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;

Ø        постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме, относно до аспектите   по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;

Ø        намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск;

Ø        намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки;

Ø        по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;

Ø        обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за

висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

Ø          намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;

Ø        у правление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци / битови, опаковки, от обслужване на МПС/, ресурси: горива, енергия/;

Ø          осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;

Ø          вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;

Ø           полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез системни проверки, прилагане на коригиращи и превантивни действия и резултатност спрямо околната среда;

Ø          оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околната среда чрез периодични прегледи от ръководството;

Ø          създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар;

 

В „ПРЕВЕНТА” ООД са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на представители от страна на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.

„ПРЕВЕНТА” ООД внедрява и поддържа Интегрирана С истема за управление на качеството, ЗБР и ОС, съответстваща на изискванията на междунорадните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Периодично оценяваме ефективността и ефикасността на ИСУ. Във връзка с това извършваме : определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

Като Управител на „ПРЕВЕНТА” ООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

 

ДЕКЛАРИРАМ :

                Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по Качеството, ЗБР и ОС и постоянно преразглеждане за адекватност.

 

02 .12.2013 г.                                                                      Управител:..........................

                                                                                                         /Б.Стоичкова/